Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1B 1 Chào cờ Tiếng việt Âm nhạc Tiếng việt Thể dục 2 Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 3 Tiếng Việt Toán ...